REGULAMIN

Dotyczący korzystania ze stron oraz usług na nich dostępnych:
mariaromanowska.pl, vod.mariaromanowska.pl, mediapromocja.pl

§ 1. WSTĘP

1. Niniejszy Regulamin określa zasady ogólne stanowiące podstawy prawne korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Klient z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Przed skorzystaniem z Usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Podstawą dla niniejszego Regulaminu jest art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.

§ 2. DEFINICJE

Usługodawca – Acorus Studio Spółka Cywilna, z siedzibą w Rzeszowie 35-026, ul. Reformacka 6, NIP: PL5482621498 , e-mail: kontakt@mariaromanowska.pl, tel. kontaktowy: +48 795000325 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Cennik – informacja o opłatach należnych Usługodawcy za Usługi świadczone na rzecz Klienta – jest udostępniana w Serwisie
Dane – jakiekolwiek informacje oraz treści, które Klient umieszcza w ramach Konta.
Dane Osobowe – dane identyfikujące Klienta, zgromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności Serwisu. Dane te to m.in. podane przez Klienta za pomocą formularza rejestracyjnego oraz poprzez Konto Klienta.
Operator Płatności – zewnętrzni operatorzy Metod Płatności, wskazani w Serwisie, odpowiadający za prawidłowość realizacji usługi transferu płatności dokonanych przez Klientów na rzecz Usługodawcy.
Hasło – ciąg znaków ustalonych przy dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą Loginu oraz hasła.
Metody Płatności – usługa przekazu płatności za świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi oraz za nabywane za pośrednictwem Serwisu Towary.
Nazwa Klienta – nazwa/adres e-mail Klienta podawana/y w formularzu rejestracji na etapie zakładania Konta, umożliwiająca/y późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania z Serwisu, w tym podczas zawierania Umowy.
Newsletter – usługa wysyłki do Klienta biuletynu elektronicznego, zawierającego informacje o aktualnościach w Serwisie oraz informacje marketingowe z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.
Publikacje Cyfrowe – dostępne za pośrednictwem Serwisu pliki elektroniczne, zawierające treści, obrazy, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w szczególności szkolenia, kursy i inne formy przekazywania wiedzy.
Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz procedury reklamacyjne.
Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą panelu rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie.
Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym mariaromanowska.pl, vod.mariaromanowska.pl, mediapromocja.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi na który składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów.
Strona Internetowa – strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis.
Towary – produkty fizyczne znajdujące się w bieżącej sprzedaży w ramach Serwisu.
Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą na czas przewidziany w Regulaminie.
Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem Serwisu.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na udostępnieniu Klientowi możliwości dostępu do Serwisu oraz korzystania z Serwisu, a także zawieraniu z Usługodawcą Umów Licencyjnych na korzystanie z Publikacji Cyfrowych, możliwości składania zamówień na Wydarzenia oraz zakup Towarów.
Wydarzenie – organizowane przez Usługodawcę konferencje, spotkania integracyjne, szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty, oraz inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności a także kształcenia, (Wydarzenie Stacjonarne) oraz prowadzone online tj. realizowane za pomocą technologii webcastingu, umożliwiającej transmisję video, dźwięku oraz tekstu poprzez przeglądarkę internetową w czasie rzeczywistym („na żywo”) a także umożliwiającą komunikację dwustronną, pomiędzy osobą prowadzącą, a jego uczestnikami (Webinar).
Zamówienie Publikacji Cyfrowej – złożona przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oferta zawarcia Umowy Licencyjnej.
Zamówienie – złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na wykonanie Usługi lub umowy sprzedaży Towaru.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1) Wszelkie prawa do Serwisu (w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2) Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Stron Internetowych Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3) Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Klienta z Publikacji Cyfrowych.
4) W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz połączenia z siecią Internet.
5) Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich.
6) Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
7) Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
8) O ile w Serwisie nie wskazano inaczej zawarcie umowy na poszczególne Usługi lub zakup Towarów wymagają Rejestracji.
9) Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na jakąkolwiek szkodę (w tym utratę renomy i dobrego imienia).
10) Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Publikacji Cyfrowych zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
11) Klient korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Publikacje Cyfrowe w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w ich treść, strukturę, formę, grafikę ani w mechanizm działania Serwisu.
12) Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Stronę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
13) Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, w formach stosowanych w Internecie.
14) Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych Usług.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE.

1) Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,

b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,

c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

2) Przed skorzystaniem z Usługi Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług Klient powinien zwrócić się do Usługodawcy wysyłając zapytanie w tym temacie na adres kontakt@mariaromanowska.pl
3) Materiały wideo dostępne w ramach Publikacji Cyfrowych posiadają polską wersję językową.
4) Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach Publikacji Cyfrowych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.
5) Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do usług (np. wskutek zablokowania dostępu do Usługi pomimo postępowania zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy i będą one rozpatrywane indywidualnie.
6) Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (firewalle-blokady, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
7) Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarantowany czas świadczenia Usług to minimum 95%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych.

§ 5. ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG W SERWISIE.

1) Korzystanie z Usług może być bezpłatne lub odpłatne.
2) Cena określana jest każdorazowo przy danej Usłudze lub Towarze oferowanych w Serwisie.
3) Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Klienta, a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania subskrypcji (zamówienia) Newslettera.
4) Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej Rejestracji oraz uiszczenia przez Klienta zapłaty za daną Usługę.

§ 6. REJESTRACJA ORAZ UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU.
1) W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać swoje Dane Osobowe oznaczone w formularzu jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
2) Podczas procesu Rejestracji Klient wypełnia dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny i postępuje zgodnie z zaleceniami.
3) Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie powiązanego z Nazwą Klienta. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta.
4) Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż podane Dane Osobowe są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie Danych Osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
5) Utworzenie oraz korzystanie z Konta są dobrowolne oraz bezpłatne.
6) W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
7) Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.
8) W przypadku śmierci Klienta, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystane z Serwisu wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Usługodawcy okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.

§ 7. USŁUGA NEWSLETTER.

1) W ramach Usługi Newsletter Usługodawca wysyła zamówiony przez Klienta Newsletter na podany przez niego adres e-mail.
2) Usługa subskrypcji (wysyłania na podany przez Klienta adres e-mail) Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
3) Możliwość korzystania przez Klientów z Usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
4) Każdy Newsletter pochodzący od Usługodawcy adresowany do Klienta zawiera: informację o nadawcy; treść Newslettera oraz informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Newslettera lub zmianie jej parametrów tej Usługi (np. adresu poczty elektronicznej Klienta).

§ 8. LICENCJA I DOSTĘP DO PUBLIKACJI CYFROWYCH.

1) Dla uzyskania dostępu do danej Publikacji Cyfrowej konieczne jest zawarcie przez Klienta z Usługodawcą Umowy Licencyjnej, przez co Klient otrzymuje niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną licencję na korzystanie z danej Publikacji Cyfrowej przez czas posiadania przez Klienta aktywnego Konta nie dłużej niż przez czas określony w opisie danej Publikacji Cyfrowej.
2) Dostęp do Publikacji Cyfrowych możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową. Klient nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób Publikacji Cyfrowych.
3) Do zawarcia Umowy Licencyjnej niezbędne jest złożenie przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Zamówienia na daną Publikację Cyfrową.
4) Złożenie Zamówienia na daną Publikację Cyfrową następuje poprzez aktywowanie widocznych za pośrednictwem Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdej oferowanej Publikacji Cyfrowej i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanym Klientowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
5) Po złożeniu zamówienia na daną Publikację Cyfrową zostanie przez Usługodawcę wysłana wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta. Otrzymanie przez Klienta wiadomości informującej o przyjęciu Zamówienia na daną Publikację Cyfrową do realizacji oznacza, iż zostało ono złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej.
6) W celu uzyskania dostępu do danej Publikacji Cyfrowej oferowanej odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 13 niniejszego Regulaminu.
7) Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia na daną Publikację Cyfrową po otrzymaniu należności uiszczonej przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem. Momentem uiszczenia przez Klienta należności za dostęp do danej Publikacji Cyfrowej jest moment zaksięgowania należnej opłaty na wskazanym przez Usługodawcę koncie bankowym.
8) Po odnotowaniu na Koncie Usługodawcy płatności za daną Publikację Cyfrową poinformuje on Klienta o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany na Koncie Klienta.
9) Rozpoczęcie świadczenia Usługi udostępniania danej Publikacji Cyfrowej zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 16 dni od momentu przekazania Klientowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową. W przypadku wyrażenia zgody Klienta będącego Konsumentem na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mu treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy oraz po potwierdzeniu, że został on poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia tej zgody, udostepnienie danej Publikacji Cyfrowej zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od chwili powiadomienia Klientowi o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową.
10) Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Publikację Cyfrową uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu na podany przez niego na Koncie adres e-mail.
11) Wskutek korzystania z Publikacji Cyfrowych Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy dana Publikacja Cyfrowa. Usługodawca nie gwarantuje Klientom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Publikacji Cyfrowej. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prezentera.
12) W ramach Serwisu licencja udzielana jest na następujące Publikacje Cyfrowe:
1. Pojedyncza Publikacja Cyfrowa – dostęp do wielokrotnego odtworzenia danej Publikacji Cyfrowej lub danego pakietu Publikacji Cyfrowych. Dostęp możliwy będzie od chwili uzyskania licencji przez Klienta do chwili usunięcia przez niego Konta. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.

§ 10. UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH

1) Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa na organizowane przez Usługodawcę Wydarzenia.
2) Warunkiem zgłoszenia udziału w Wydarzeniu jest przesłanie Usługodawcy przez Zamawiającego – w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie internetowej Serwisu – wypełnionego formularza zgłoszenia.
3) Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Usługodawcy przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami Wydarzenia.
4) Złożenie zamówienia na uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
5) Link do Webinaru oraz kod dostępu będzie przesłany Klientowi drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej
6) Celem skorzystania z Webinaru organizowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Klient powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku w ramach usługi Webinar.
7) Uczestnicy Wydarzeń nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały udostępniane na Wydarzeniu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Klientom jedynie do użytku prywatnego. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w Wydarzeniu.
8) Wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Poprzez udział w Wydarzeniu Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy Wydarzenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Klientowi. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Wydarzenia. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
9) Wydarzenia mogą być płatne lub bezpłatne.
10) W przypadku Wydarzenia płatnego Klient jest zobowiązany dokonać płatności za udział w Wydarzeniu w terminie i sposób określonym na Stronie Internetowej Serwisu. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
11) Usługodawca zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Klientom na podstawie indywidualnych ustaleń.
12) Koszt przejazdu na Wydarzenie Stacjonarne oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia Klient pokrywa we własnym zakresie.
13) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu oraz udział w Wydarzeniu Klientom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków bądź zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku i jego uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
14) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić prelekcję na Wydarzeniu, rezygnacji osoby prowadzącej prelekcję w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, lub wystąpieniu innych wypadków losowych uniemożliwiających jego przeprowadzenie (w szczególności pożar, brak dostaw mediów, np. prądu etc.).
15) W przypadku, o którym mowa w pkt. 14 Klient jest uprawniony wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego Wydarzenia w innym terminie lub wykorzystania dokonanej wpłaty na inne Wydarzenie pod warunkiem, że Usługodawca będzie dysponował wolnymi miejscami na to Wydarzenie bądź może odstąpić od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia i żądać zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od chwili zawiadomienia o jego odwołaniu.
16) Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanego w Serwisie, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
17) Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub wskutek działania siły wyższej.
18) Nieobecność Klienta na Wydarzeniu z przyczyn będących po jego stronie równoznaczne jest z należytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
19) Wydarzenie może być filmowane oraz fotografowane przez Usługodawcę.
20) Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Usługodawcę autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:

a) gdy Klient zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w Wydarzeniu,

b) gdy Klient dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęć.

§ 11. SKLEP INTERNETOWY.

1) Sklep Internetowy jest dostępny na Stronach Internetowych Serwisu. Korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
2) Warunkiem nabycia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Serwisu jest: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie Zamówienia.
3) Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie internetowej Serwisu podając dane wskazane jako obowiązkowe do zawarcia Umowy oraz w przypadku zamiaru nabycia Towaru lub Usługi – dane niezbędne do jego dostarczenia. Ponadto w ramach Formularza Zamówienia Klient może podać dane niezbędne do wystawienia faktury obejmującej Zamówienie, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić wystawienie faktury.
4) W trakcie składania Zamówienia Towaru lub Usługi do momentu naciśnięcia przycisku „PŁACĘ” (lub „Odbieram dostęp”), Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym wyboru Towaru lub Usługi, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
5) Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje o:

a) przedmiocie Zamówienia,

b) wybranej metodzie zapłaty,

c) wybranym sposobie dostawy.

6) Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a Usługodawcą Umowy o świadczenie danej Usługi lub sprzedaży danego Towaru.
7) Informacje o Towarach i Usługach podane na Stronach Internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
8) Złożenie przez Klienta Zamówienia Towaru lub Zamówienia Usługi stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą właściwej umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
9) W trakcie realizacji Zamówienia (tj. w czasie po złożeniu Zamówienia) Klient nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia, w tym sposobu płatności.
10) Usługodawca ma obowiązek dostarczenia zamówionego Towaru lub Usługi bez wad.
11) W przypadku zakupu Towaru termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Usługodawca skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
12) Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie) są wskazane na Stronie Internetowej Serwisu.
13) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, w tym za działania i zaniechania pomiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe, kurierskie czy internetowe.

§ 12. CENY ORAZ PROMOCJE.

1) Wszystkie Ceny Usług i Towarów prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Towarze lub Usłudze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia.
2) Ceny Towarów nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych.
3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Towarów lub Usług znajdujących na Stronach Internetowych Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
4) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
5) W ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
6) Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 13. METODY PŁATNOŚCI

1) Klient dokonuje płatności za Towary i Usługi przy pomocy Metod Płatności wskazanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej.
2) Skorzystanie z wybranej przez Klienta Metody Płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego Klientowi przez danego Dostawcę usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
3) Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 2, określają zasady odpowiedzialności Dostawcy danej Metody Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
4) W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Klienta pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.
5) Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.
6) Nie przechowujemy danych kart kredytowych i nie dzielimy się szczegółami transakcyjnymi z podmiotami trzecimi.

§ 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE.

1) Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2) Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
3) W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, a w przypadku sprzedaży Towarów również poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4) Usługodawca dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy
5) W przypadku sprzedaży Towarów Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zakupionych Towarów z powrotem.
6) Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
7) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:

a. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

b. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8) Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę na korzystanie z Serwisu poprzez usunięcie Konta, przy czym usunięcie Konta równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej na korzystanie z Produktów Cyfrowych oraz z utratą dostępu i możliwości korzystania z Produktów Cyfrowych.

§ 15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY.

1) Materiały Usługodawcy jak i zawartość Strony Internetowej na które składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Strony Internetowej, bądź też oprogramowanie zapewniające jej działanie stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
2) Korzystając ze Strony Internetowej, jak i uzyskując dostęp do treści chronionych w ramach świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług, Klient zobowiązany jest przestrzegać Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
3) Klient umieszczając Dane (zwłaszcza teksty, fotografie i grafiki) zobowiązany jest nie naruszać praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej Usługodawcy lub innych podmiotów. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw oraz za wszelkie szkody tym wyrządzone.
4) Klient poprzez umieszczenie w ramach Serwisu (w tym na Stronie Internetowej) swoich komentarzy oraz recenzji na temat Usług wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcy tych komentarzy i recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu.

§ 16. WYPOWIEDZENIE UMOWY I ZABLOKOWANIE KONTA KLIENTA

1) Usługodawca jest uprawniony do Zablokowania dostępu Klienta do Usług Serwisu w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług.
2) Usługodawca zawiadomi Klienta o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych drogą elektroniczną wysyłając na adres podany przez Klienta wezwanie do zaprzestania lub usunięcia naruszenia, bądź wskazania okoliczności świadczących o tym, że Klient nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3) W przypadku nie usunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1 oraz niewskazania wiarygodnych okoliczności świadczących o tym, że Klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o której mowa w ust. 2, Usługodawca może usunąć Konto Klienta, a także poprzez usunięcie Konta Klienta wypowiedzieć umowę na korzystanie z Konta i Usług z nim związanych, w tym Umowy Licencyjnej na korzystanie z Publikacji Cyfrowych.

§ 17. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

1) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Usługodawcy.
2) Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@mariaromanowska.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
3) Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usług wynikające z:

a. błędów lub pomyłek Klienta,

b. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,

c.  działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu.

4) Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
5) Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
6) Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Usługodawcę lub jego przedstawiciela bezpośrednio Klientowi drogą telefoniczną.
7) W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Usługodawcę do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
8) Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

9) Działania mediacyjne określone w ust.8 dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.
10) W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 7, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Usługodawca ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.

§ 18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1) Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:

a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;

b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcę).

2) O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
3) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Klienta obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
5) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnych danych, czy za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. Usługodawca zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Klienta. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie jego Loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub z przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (niewłaściwe, nieaktualne oprogramowanie do odtwarzania plików multimedialnych, blokady (firewalle), programy antywirusowe i inne), które mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
7) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
8) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
9) Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Klienta.
10) W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
11) Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Usługodawca jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
2) Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”].
3) Klient, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta Klienta lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@mariaromanowska.pl
4) Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES znajdująca się na Stronach Internetowych Serwisu.

§ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2021 r.
2) Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami obowiązującego prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu.
3) O treści zmiany Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni.
4) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
5) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
6) Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana danych Usługodawcy wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
7) Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
8) Usługodawca ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Klientów, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
9) W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.
10) Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, a w odniesieniu do konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – kliknij w ten link aby pobrać załącznik, w przypadku chęci odstąpienia od umowy pobierz, wypełnij i odeślij